superpapier.pl

Blog wielotematyczny finansach, inwestycjach i biznesie

FinanseLifestyle

Bilans finansowy – czym jest i po co się go robi?

Bilans finansowy – czym jest i po co się go robi?

Każde przedsiębiorstwo jest zobowiązane do sporządzenia bilansu finansowego, na podstawie którego robi się na koniec roku sprawozdanie finansowe. Bilans finansowy zawiera w sobie aktywa finansowe i pasywa firmy, które muszą być przedstawione w odpowiedniej formie.

Co to jest bilans finansowy?

Bilans finansowy jest zestawieniem wszystkich zasobów majątkowych danego przedsiębiorstwa – są to aktywa finansowe. Z drugiej strony względem aktywów należy przedstawić źródła finansowania tych zasobów majątkowych i są to pasywa firmy. Bilans księgowy sporządzany jest w określonym czasie w ujęciu wartościowym. Szczegóły, które muszą być zawarte w bilansie określone są w Ustawie o rachunkowości. Najczęściej bilans sporządzany jest w ostatnim dniu roku kalendarzowego. Każde przedsiębiorstwo, które prowadzi rachunkowość w formie ksiąg rachunkowych ma obowiązek sporządzania bilansu finansowego.

Rodzaje bilansu księgowego

Są różne rodzaje bilansu księgowego. Podział zależny jest od tego, w jakich okolicznościach on powstał i jakie jest jego przeznaczenie. Możemy wyróżnić bilans jednostkowy oraz skumulowany. Są też bilanse publikacyjne oraz sprawozdawcze. Wiele przedsiębiorstw sporządza bilans likwidacyjny lub krótkookresowy co oznacza, że jest on sporządzony za okres krótszy niż jeden rok. Jest też bilans otwarcia oraz zamknięcia. Ten pierwszy odzwierciedla stan finansów przedsiębiorstwa na czas otwarcia roku obrotowego, drugi zaś pokazuje sytuację w czasie zamknięcia roku rozrachunkowego.

Jak prawidłowo sporządzić bilans księgowy?

Jak już wcześniej zostało wspomniane, zasady dotyczące tworzenia bilansu opisuje Ustawa o rachunkowości. Bilans jest jednostronnym zestawieniem. Muszą znaleźć się w nim aktywa finansowe, które po zsumowaniu będą równały się wartości pasywów. W bilansie muszą znaleźć się niezbędne informacje o podmiocie go tworzącym. Określony musi być dzień, w którym bilans jest sporządzany oraz należy określić jednostkę, w której przedstawione są dane liczbowe. Aktywa i pasywa muszą zostać dokładnie wyszczególnione. Na końcu oczywiście powinien znaleźć się podpis osoby, która sporządza bilans i prowadzi księgi rachunkowe oraz podpis kierownika danej jednostki.

Po co tworzy się bilans finansowy?

Oprócz tego, że bilans księgowy jest w pewnych sytuacjach koniecznością, to dodatkowo niesie on ze sobą cenne korzyści. Przede wszystkim bilans jest znakomitym źródłem informacji o stanie finansowym danego przedsiębiorstwa. Na jego podstawie można przeanalizować finanse firmy i ocenić, czy nie trzeba zmienić strategii firmy. Sporządzony bilans pokazuje jasno i klarownie, z jakich kapitałów firma korzysta. Można też sprawdzić, czy przedsiębiorstwo finansowane jest w większości kapitałem własnym czy obcym. Firma, która finansuje majątek kapitałem własnym ma znacznie większe szanse na rozwój i przetrwanie na rynku. Własne źródła finansowania są najstabilniejsze i dają niezależność finansową. Oprócz tego przedsiębiorstwo nie jest zależne od osób trzecich.

Udostępnij