superpapier.pl

Blog wielotematyczny finansach, inwestycjach i biznesie

Finanse

Upadłość konsumencka a mieszkanie komunalne.

Upadłość konsumencka a mieszkanie komunalne.

Częstym pytaniem na forach prawniczych dotyczących upadłości konsumenckiej jest to „co się dzieje z mieszkaniem komunalnym po ogłoszeniu upadłości”? Aby na nie odpowiedzieć, należy w pierwszej kolejności być zorientowanym jaki stosunek prawny ma zamieszkujący w nim upadający konsument. Inaczej sprawa wygląda, gdy mieszkanie komunalne jest wykupione na własność od miasta, czy gminy, a inaczej gdy jest konsumentowi wynajmowane. W artykule odpowiemy, czego można się spodziewać ze strony syndyka w obu przypadkach i czy konsument może pozostać bez dachu nad głową?

Czym jest upadłość konsumencka?

Upadłość konsumencka ogłaszana jest na wniosek niewypłacalnego konsumenta lub przez jego wierzyciela/wierzycieli. W trakcie rozpatrywania wniosku sąd upadłościowy dokładnie prześwietla sytuację finansową konsumenta i szacuje w jakim stopniu jego majątek, zwany dalej masą upadłości jest w stanie pokryć jego zadłużenie. Upadłemu przyznawany jest syndyk masy upadłości, który odpowiedzialny jest m.in. za dokonanie dokładnego spisu posiadanego przez dłużnika majątku. Sąd na tej podstawie wydaje decyzje o częściowym lub całkowitym oddłużeniu konsumenta. Warto przytoczyć, że całkowite oddłużenie przyznawane jest w skrajnie trudnych przypadkach, najczęściej osobom, które nie tylko mają bardzo ciężką sytuację finansową, ale również pozbawione są majątku, a ich stan zdrowia lub wiek nie pozwala na podjęcie pracy. W przeciwnym wypadku, po spieniężeniu masy upadłości, syndyk ustala upadłemu plan spłaty wierzytelności. Realizacja planu wiąże się np. z potrącaniem ustawowej kwoty z tytułu umowy o pracę na rzecz wierzycieli. Plan spłaty może być ustalony na okres do 36 miesięcy.

Jakie składniki masy upadłościowej ulegają spieniężeniu?

Cały majątek upadłego konsumenta wchodzi w skład masy upadłości. Są to wszystkie środki trwałe (samochody, biżuteria), jak również nieruchomości (mieszkania, działki, garaże i grunty). Do masy upadłości nie wchodzą natomiast rzeczy osobiste upadłego oraz przedmioty i urządzenia domowe niezbędne dla dłużnika i jego domowników. Do wykluczonych przedmiotów należą również narzędzia i przedmioty niezbędne do osobistej pracy zarobkowej dłużnika z wyłączeniem pojazdów mechanicznych, przedmioty niezbędne do nauki, papiery osobiste, odznaczenia, przedmioty codziennego użytku, zapasy żywności i opału niezbędne dla dłużnika i będących na jego utrzymaniu członków rodziny na okres jednego miesiąca.

W chwili, gdy syndyk przejmie sprawę danego konsumenta, rozpoczyna proces spieniężania majątku, z którego pokrywane są wszystkie wierzytelności.

Co się dzieje z mieszkaniem komunalnym upadłego konsumenta?

Tak jak wspomnieliśmy wcześniej, mieszkanie zadłużonego wchodzi w skład masy upadłości. Jeśli zatem upadły jest właścicielem mieszkania własnościowego zakupionego od gminy jako najemca z prawem pierwokupu, mieszkanie również wchodzi do masy upadłości. Niezależnie od tego czy mieszkanie zakupione jest od gminy jako komunalne, czy z rynku wtórnego, czy pierwotnego wchodzi w chwili ogłoszenia upadłości konsumenckiej do środków mających pokryć zadłużenie upadłego.

Jeśli natomiast upadający konsument wynajmuje mieszkanie komunalne, syndyk nie może przejąć mieszkania, ponieważ nie należy ono do konsumenta, a do gminy.

Jak uchronić się przed upadłością?

W przypadku, gdy popadliśmy w kłopoty finansowe, nie warto opóźniać chwili ich rozwiązywania. Jeśli jesteśmy zadłużeni z tytułu pożyczek online, niespłaconych rachunków za czynsz, gaz, czy telefon komórkowy warto skontaktować się z wierzycielami, a nie ich unikać. Każda firma chce odzyskać od dłużnika swoje pieniądze i z pewnością przychyli się do zaproponowanych przez dłużnika rozwiązań lub zaproponuje własne.

Artykuł sponsorowany

Udostępnij