superpapier.pl

Blog wielotematyczny finansach, inwestycjach i biznesie

Biznes

Informacje niejawne – definicja i metody ochrony

Informacje niejawne – definicja i metody ochrony

Niektóre informacje wymagają szczególnej ochrony. Określane są one wtedy jako informacje niejawne. Czym dokładnie są te informacje i jak należy je zabezpieczać?

Czym są informacje niejawne?

Pod pojęciem informacje niejawne kryje się specyficzny rodzaj informacji, które nie powinny być ujawniane ze względu na możliwość wywołania przez nie szkód dla Rzeczypospolitej Polskiej bądź też ich ujawnienie byłoby niekorzystne dla jej interesów. Pojęcie to zostało zastosowane w Ustawie z dnia 5 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji niejawnych, która odnosi się do klasyfikacji i reguł ochrony informacji niejawnych, zasad ich przetwarzania, bezpieczeństwa osobowego, szkoleń. Zaczęła ona obowiązywać od 2 stycznia 2011 roku.

Warto też wskazać, że potocznie informacjami niejawnymi nazywa się również inne rodzaje informacji, które nie powinny być udostępniane. Są to między innymi dokumenty zawierające informacje osobowe chronione przez RODO – Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych.

Rodzaje informacji niejawnych

Wspomniana wcześniej Ustawa dotycząca ochrony informacji niejawnych dzieli je na kilka różnych kategorii. Odnoszą się one do stopnia ich tajności, a także zakresu ochrony, jaką należy im zapewnić. Wyróżnia się 4 główne klauzule tajności informacji niejawnych:

  1. Informacje ściśle tajne – ujawnienie informacji tego typu może wywołać wyjątkowo poważne szkody, na przykład dla suwerenności czy niepodległości kraju. Właśnie dlatego zapewnia się im najwyższy stopień ochrony.
  2. Informacje tajne – gdy ujawnione zostaną tego rodzaju informacje, może skutkować to w poważnych szkodach, na przykład mogą one powodować trudności w ochronie suwerenności czy naruszać porządek prawny w kraju.
  3. Informacje poufne – ujawnienie informacji tego typu może wywołać szkodę, na przykład przez problemy z prowadzeniem polityki międzynarodowej.
  4. Informacje zastrzeżone – tego typu informacje mogą być szkodliwe dla czynności prowadzonych przez organy publiczne oraz inne podmioty w zakresie obrony narodowej.

Jak chronić informacje niejawne?

Zgodnie z przepisami informacje niejawne muszą być odpowiednio chronione. Ustawa o ochronie informacji niejawnych przewiduje w tym przypadku szereg różnych działań. Przede wszystkim ochrona informacji niejawnych polega na ograniczeniu dostępu do tych informacji. Mogą mieć do nich dostęp jedynie te osoby, które posiadają właściwe uprawnienia. Uprawnienia te dotyczą konkretnych klauzul tajności. Konieczne jest zapewnienie odpowiedniej ochrony dla informacji niejawnych w miejscach ich przechowywania.

W przypadku dokumentacji stosowane są szafy na dokumenty niejawne. Muszą one spełniać specjalne wymogi pod kątem ochrony – są bardzo wytrzymałe, odporne na uszkodzenia i wyposażane w zamki szyfrowe lub kluczowe. W zależności od klasy ochrony szafy dzielone są na klasy A, B i C. Gdy informacje przechowywane są w formie danych elektronicznych, również muszą być one chronione z wykorzystaniem właściwych polityk bezpieczeństwa i zabezpieczeń informatycznych.

Kto kontroluje procesy ochrony informacji niejawnych?

Kontrolę nad przestrzeganiem zasad ochrony informacji niejawnych sprawują dwie instytucje:

  1. ABW – Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego
  2. SKW – Służba Kontrwywiadu Wojskowego

Posiadają one odpowiednie uprawnienia, jakie nadała im Ustawa o ochronie informacji niejawnych.

Co grozi za ujawnienie informacji niejawnych?

Przepisy przewidują kary za ujawnienie informacji niejawnych. W przypadku ujawnienia informacji określanych jak tajne albo ściśle tajne jest to kara pozbawienia wolności w wymiarze od 3 miesięcy do lat 5, natomiast w przypadku informacji zastrzeżonych i poufnych kara to pozbawienie wolności do lat 3.

Artykuł powstał we współpracy z https://ikgtechnology.org.pl/

Udostępnij