superpapier.pl

Blog wielotematyczny finansach, inwestycjach i biznesie

BiznesNauka

Administrator a zarządca nieruchomości – różnice

Administrator a zarządca nieruchomości – różnice

Zarządzanie nieruchomościami to działalność zawodowa, która polega na wykonywaniu czynności zleconych przez właściciela nieruchomości. Osoba odpowiedzialna za zarządzanie nieruchomością musi podejmować decyzje w sposób, który gwarantuje zapewnienie racjonalnej gospodarki nieruchomością.

Nieruchomości definicja

Nieruchomości definicja jest ściśle określona przez przepisy Kodeksu cywilnego. Zgodnie z oficjalnym rozporządzeniem, nieruchomość to wszystkie grunty, które stanowią przedmiot własności. Definicja nieruchomość obejmuje także wszystkie budynki, które są na trwałe związane z gruntem. Oprócz tego nieruchomościami mogą być także same budynki, które na mocy określonych przepisów są przedmiotem własności całkowicie odrębnym od gruntu na którym się znajdują.

Kim jest administrator nieruchomości?

Administrator nieruchomości to osoba, która wypełnia działania powierzone mu przez właściciela nieruchomości. Administrator jest osobą, która jest odpowiedzialna za wszelkiego rodzaju zadania i procesy będące ściśle związane ze sposobem funkcjonowania całego budynku. Mowa tu o zadania, które umożliwiają mieszkańcom bezproblemowe korzystanie z nieruchomości. Oznacza to, że zapewnienie komfortu mieszkańcom budynku stanowi główny cel działalności administratora. Administrator zajmuje się sprawami nieco niższej rangi niż te, które są powierzone zarządcy nieruchomości. Warto pamiętać, że administrator i zarządca nieruchomości to dwa zupełnie inne stanowiska, które co prawda współdziałają ze sobą w ścisłej korelacji, ale różnią się od siebie zakresem kompetencji.

Kto może zostać zarządcą nieruchomości?

Zarządca nieruchomości jest osobą, która posiada odpowiednie kompetencje i kwalifikacje umożliwiające jej podjęcie zarządu nad nieruchomością. W praktyce oznacza to, że osoba, która chce pracować jako zarządca, musi posiadać licencję i zostać wpisana do centralnego rejestru zarządców nieruchomości prowadzonego przez Ministerstwo Infrastruktury. Głównym zadaniem zarządcy jest zapewnienie racjonalnej gospodarki nieruchomością, która polega na kontrolowaniu właściwej eksploatacji budynku, prowadzeniu optymalnej gospodarki energetycznej, administrowaniu sprawami nieruchomości i utrzymaniu budynku w stanie niepogorszonym. Oprócz tego zarządca ma prawo podejmować uzasadnione inwestycje, których celem jest podniesienie wartości budynku.

Administrator a zarządca nieruchomości – różnice

Administrator i zarządca to stanowiska, które często bywają mylone. Warto jednak pamiętać, że o ile przedstawiciele obu profesji wspólnie zajmują się wieloma sprawami, o tyle zakres ich kompetencji znacząco się od siebie różni. Administratorem budynku może zostać każda osoba, która została wybrana na to stanowisko przez zarząd wspólnoty mieszkaniowej. Zarządcą z kolei może zostać tylko taka osoba, która posiada do tego odpowiednie kwalifikacje. Administrator nieruchomości, w większości przypadków, jest osobą, która należy do wspólnoty mieszkaniowej. Z kolei zarządzanie budynkiem może zostać powierzone osobie zupełnie niezwiązanej ze wspólnotą.

Udostępnij